AktualnościTermin wypłat świadczeń  z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych miesiącach za okres świadczeniowy 2018/2019

więcej »Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze  ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach

więcej »


„Dobry start” dla uczniów. Przypomnienie o możliwości uzyskania świadczenia


 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach przypomina mieszkańcom
o możliwości składania wniosków na świadczenie pn. „Dobry Start”.


300 złotych - tyle wynosi świadczenie „Dobry Start" dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają
raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na dochody.

więcej »

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

ds. funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach

więcej »
KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUBICACH

zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji: ASYSTENT RODZINY  
(umowa na czas określony - zastępstwo)

I. Wymagania niezbędne: 

Asystentem rodziny może być osoba, która: 
1) posiada: 
• wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub 
• wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub 
• wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; 
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; 
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5) posiada stan zdrowia pozwalający jej na wykonywanie zlecenia. 

II. Wymagane dokumenty: 
a) list motywacyjny, 
b) życiorys (CV), 
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia, 
d) oświadczenie o niekaralności, 
e) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny, 
f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych, 
g) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

III. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach,  Pl. Wolności 17F pok. nr 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2017 r. do godz. 12:00 

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub korespondencyjnie na adres  Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach (decyduje data wpływu do Ośrodka) 
Oferty, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 

Termin realizacji zadania w ramach umowy: czerwiec 2017 – grudzień 2017 r.

Kierownik  OPS – Alina BaldyBURMISTRZ SŁUBIC

ogłasza przeprowadzenie Konsultacji Społecznych

w dniach od 03.08.2015 r. do 25.08. 2015 r.

 

projektu Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Słubice na lata 2015 – 2017.

 

Konsultacje odbędą się na podstawie:

 

1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie;

2.  Uchwały Nr III/22/15 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej;

3. Uchwały Nr III/21/15 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słubice.

więcej »


Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).
więcej »


Osoba bezdomna według ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., to osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

więcej »


Burmistrz Słubic Pan Tomasz Ciszewicz informuje, iż przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach z siedzibą przy Placu Wolności 17F czynna jest w godzinach od 18:00 do 7:00 NOCLEGOWNIA dla osób bezdomnych.

więcej »


Klub Integracji Społecznej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach był organizatorem warsztatów letnich pt. „Czas spędzony bez przemocy” dla dzieci w okresie od 2 do 13 sierpnia 2010r. Plan zajęć był tak bogaty, że nikt nie miał czasu na nudę. więcej »Drodzy Mieszkańcy Gminy Słubice!

W 1997 roku dotknęła nas klęska powodzi. Oczy całej Polski zwrócone były na nasze ludzkie dramaty. Doskonale pamiętamy, że 13 lat temu z pomocą przybyli nam między innymi mieszkańcy gminy Słubice, leżącej w powiecie płockim, w województwie mazowieckim.
więcej »


Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będzie ustalane niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane na czas określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. więcej »