Aktualności


BURMISTRZ SŁUBIC

ogłasza przeprowadzenie Konsultacji Społecznych

w dniach od 03.08.2015 r. do 25.08. 2015 r.

 

projektu Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Słubice na lata 2015 – 2017.

 

Konsultacje odbędą się na podstawie:

 

1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie;

2.  Uchwały Nr III/22/15 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej;

3. Uchwały Nr III/21/15 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słubice.

więcej »


Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).
więcej »


Osoba bezdomna według ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., to osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

więcej »


Burmistrz Słubic Pan Tomasz Ciszewicz informuje, iż przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach z siedzibą przy Placu Wolności 17F czynna jest w godzinach od 18:00 do 7:00 NOCLEGOWNIA dla osób bezdomnych.

więcej »


Klub Integracji Społecznej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach był organizatorem warsztatów letnich pt. „Czas spędzony bez przemocy” dla dzieci w okresie od 2 do 13 sierpnia 2010r. Plan zajęć był tak bogaty, że nikt nie miał czasu na nudę. więcej »Drodzy Mieszkańcy Gminy Słubice!

W 1997 roku dotknęła nas klęska powodzi. Oczy całej Polski zwrócone były na nasze ludzkie dramaty. Doskonale pamiętamy, że 13 lat temu z pomocą przybyli nam między innymi mieszkańcy gminy Słubice, leżącej w powiecie płockim, w województwie mazowieckim.
więcej »


Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego będzie ustalane niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane na czas określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. więcej »