Aktualności

Nabór na stanowisko - ASYSTENT RODZINY
Dodano: 31-05-2017

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUBICACH

zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji: ASYSTENT RODZINY  
(umowa na czas określony - zastępstwo)

I. Wymagania niezbędne: 

Asystentem rodziny może być osoba, która: 
1) posiada: 
• wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub 
• wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub 
• wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; 
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; 
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5) posiada stan zdrowia pozwalający jej na wykonywanie zlecenia. 

II. Wymagane dokumenty: 
a) list motywacyjny, 
b) życiorys (CV), 
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia, 
d) oświadczenie o niekaralności, 
e) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny, 
f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych, 
g) oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

III. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach,  Pl. Wolności 17F pok. nr 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2017 r. do godz. 12:00 

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub korespondencyjnie na adres  Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach (decyduje data wpływu do Ośrodka) 
Oferty, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 

Termin realizacji zadania w ramach umowy: czerwiec 2017 – grudzień 2017 r.

Kierownik  OPS – Alina Baldy