Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach
Dodano: 24-05-2018

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

ds. funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach

Słubice, dnia 24 maja 2018 r.

 

 

OPS.110.1.2018

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

ds. funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Słubicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszu alimentacyjnego

 

1.    Wymagania niezbędne:

1)    obywatelstwo polskie, obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych
lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw  
publicznych;

3)    brak skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwa skarbowe;

4)    wykształcenie wyższe;

5)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wakującym stanowisku;

6)    nieposzlakowana opinia.

2.    Wymagania dodatkowe:

1)    znajomość przepisów prawa, zwłaszcza w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o egzekucji w administracji oraz ustaw dotyczących pomocy społecznej, rozporządzenie
o ochronie danych osobowych;

2)    znajomość zagadnień z zakresu administracji samorządowej;

3)    odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność;

4)    nieposzlakowana opinia;

5)    znajomość pakietu Office, programów specjalistycznych do obsługi świadczeń rodzinnych (SR);

6)    doświadczenie w pracy z ludźmi;

7)    umiejętność pracy w zespole

8)    dobra znajomość obsługi komputera i pakietu Office.

3.    Wymagania preferowane:

1)    doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;

2)    minimum roczne doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej.

 

4.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)    opracowywanie potrzeb i środków niezbędnych w danym roku na świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

2)    przygotowywanie i realizowanie prac związanych z udzielaniem świadczeń
z funduszu alimentacyjnego, a w szczególności: przyjmowanie wniosków
o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu łącznie z pełną dokumentacją wynikającą z ustawy o pomocy osobom uprawnionym  do alimentów; prowadzenie postępowania w sprawie przyznania i wypłacenia świadczeń
z funduszu; opracowywanie decyzji administracyjnych; przygotowywanie
i wydawanie zaświadczeń; opracowywanie i składanie wniosków o wszczęcie lub przyłączenie do postępowania egzekucyjnego; sporządzanie informacji dla dłużników alimentacyjnych dotyczących przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych, zawierających również stan zadłużenia dłużników alimentacyjnych wobec państwa; przygotowanie wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania danego dłużnika; występowanie do właściwego komornika o ustalenie miejsca zamieszkania
lub pobytu dłużników alimentacyjnych; kompletowanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia wniosków dłużników alimentacyjnych o umorzenie lub rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu funduszu alimentacyjnego; zwracanie się z wnioskiem  do  właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika, Ośrodka Pomocy Społecznej, z prośbą o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz udzielenie informacji na temat jego sytuacji; sporządzanie list wypłat świadczeń pieniężnych, przelewów bankowych, przekazów oraz przesyłek pocztowych; codzienne wprowadzanie do systemu zwrotów kwot wpłaconych przez dłużników alimentacyjnych oraz przekazanych przez komorników sądowych; sporządzanie co miesiąc rejestru  dłużników alimentacyjnych oraz zestawienia list wypłat, w celu sprawdzenia zgodności zwrotów od dłużników alimentacyjnych i komorników, z przesłanymi do Urzędu Miejskiego zwrotami; terminowe przyznawanie i realizowanie świadczeń; prowadzenie rejestrów wniosków, wydawanych decyzji i kartotek wszystkich świadczeniobiorców funduszu alimentacyjnego; wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą programu komputerowego; wykonywanie wszelkich sprawozdań dotyczących funduszu alimentacyjnego.

3)    przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji w zakresie wynikającym z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

4)    obsługa świadczeń wychowawczych, a w szczególności: przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych łącznie  z pełną dokumentacją wynikającą z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; prowadzenie postępowania w sprawie przyznania i wypłacenia świadczeń; opracowywanie decyzji administracyjnych; przygotowywanie
i wydawanie zaświadczeń.

 1. Informacja o warunkach pracy:

1)     wymiar czasu pracy – pełny etat;

2)     praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

3)     narzędzia i materiały pracy – komputer, oprogramowanie, urządzenia
i materiały biurowe;

4)     miejsce wykonywania pracy – budynek Ośrodka Pomocy Społecznej
w Słubicach;

5)     w budynku nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy. Drzwi o odpowiedniej szerokości zapewniają dostęp do budynku, pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń sanitarnych;

6)     praca w poniedziałek w godzinach 800 – 1600 , a od wtorku do piątku
w godzinach: 700 – 1500 ;

7)     wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1786) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników w Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach;

8)     pierwsza umowa o pracę zawarta zostanie na okres do 6 miesięcy
z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej zakończonej egzaminem, którego zdanie warunkuje dalsze zatrudnienie.

 1. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
  1. Wymagane dokumenty:

-      własnoręcznie podpisany list motywacyjny oraz informacje (np. CV),
o których mowa w art. 221 Kodeksu pracy, tj. adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer telefonu kontaktowego;

-      dokumenty poświadczające wykształcenie;

-      oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

-      oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

-      oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wakującym stanowisku;

-      dokumenty poświadczające doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;

-      kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 64, poz. 539) – dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz innych państw.

Dokumenty poświadczające wykształcenie należy składać w postaci kserokopii. W przypadku zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Uwagi !

 1. wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie;
 2. dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem
  na język polski;
 3. kandydat wybrany do zatrudnienia skierowany zostanie na wstępne badania lekarskie do wskazanego lekarza medycyny pracy;
 4. wszystkie kopie dokumentów (świadectwa, zaświadczenia, referencje, itp.) powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz z ustawą
  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2016 r.
  poz. 902)”, data i własnoręczny podpis.

Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 7 „Wymagane dokumenty”. Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty opatrzone klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, opatrzone datą
i własnoręcznym podpisem oraz oświadczenia.

Odrzuceniu podlegają aplikacje, które wpłyną po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub są niekompletne.

Nie spełni wymogów formalnych kandydat, który nie spełnia wymogów określonych w ogłoszeniu lub z przedstawionej dokumentacji spełnienie tych wymogów nie będzie wynikać.

Ofertę z wymaganymi dokumentami należy przesłać w zamkniętej kopercie
(z podanym adresem zwrotnym), na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach Pl. Wolności 17 F, 69–100 Słubice lub składać w siedzibie ośrodka – pokój C (kadry),
w terminie do dnia 11 czerwca 2018 r. do godziny 1500. Na kopercie powinien być umieszczony napis „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. funduszu alimentacyjnego”. Dokumenty, które wpłyną po wyżej wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.slubice.pl/) oraz na tablicy informacyjnej
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Osoby nieprzyjęte do pracy mogą odebrać swoje aplikacje w terminie
3 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Po upływie
ww. terminu aplikacje zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej