Categories: General
      Date: 03-08-2015
     Title: BURMISTRZ SŁUBIC  ogłasza przeprowadzenie Konsultacji Społecznych  w dniach od 03.08.2015 r. do 25.08. 2015 r. 

BURMISTRZ SŁUBIC

ogłasza przeprowadzenie Konsultacji Społecznych

w dniach od 03.08.2015 r. do 25.08. 2015 r.

 

projektu Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Słubice na lata 2015 – 2017.

 

Konsultacje odbędą się na podstawie:

 

1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie;

2.  Uchwały Nr III/22/15 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami, projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej;

3. Uchwały Nr III/21/15 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Słubice.Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w następujących formach:

1)  przyjmowania wniosków i uwag na formularzach konsultacji, które dostępne będą wraz z przedstawionymi do konsultacji dokumentami do pobrania:

2)  zamieszczeniu informacji o konsultacjach na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, a także na stronie internetowej www.slubice.pl

3) organizacji otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych                     i innymi zainteresowanymi podmiotami, które odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2015 roku od godz. 12.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach Pl. Wolności 17 f;

Wnioski/uwagi do projektu dostępnego na www.slubice.pl można przekazać: drogą elektroniczną na adres: ops@slubice.eu, drogą korespondencyjną  na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, Pl. Wolności 17 f, 69 -100 Słubice (decyduje data wpływu – do 25.08.2015 r.); bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, pok. 7; podczas spotkania otwartego w dniu 24.08.2015 r.  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, Pl. Wolności 17 f . Wnioski i uwagi można składać według załączonego formularza.

 

 

Tomasz Ciszewicz

Burmistrz Słubic

Pliki z informacjami:

GMINNY_PROGRAM_WSPIERANIA_RODZINY_Slubice.docx
ogloszenie_do_konsultacji_spolecznych.docx
wspieranie_rodziny_projekt_uchwaly_do_programu_gminnego.docx