Klub Integracji Społecznej

Oferta Klubu Integracji Społecznej skierowana jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet pozostających długotrwale poza rynkiem pracy, matek samotnie wychowujących dzieci oraz kobiet po 45 roku życia, mających trudności ze znalezieniem zatrudnienia nie tylko z powodu nieaktualnych kwalifikacji zawodowych, ale również ze względu na wiek oraz do dzieci osób korzystających z oferty Klubu, których rodzice zgłaszają zapotrzebowanie na pomoc psychologa w trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych.

Przynależność w Klubie Integracji Społecznej jest dobrowolna, nieodpłatna i opiera się na czterech wartościach kluczowych dla funkcjonowania KIS:

Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej w pierwszym rzędzie biorą udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy oraz przechodzą trening rozwoju osobistego.

Zajęcia z aktywnego poszukiwania pracy mają na celu nie tylko naukę metod poszukiwania zatrudnienia, identyfikację własnych zasobów i predyspozycji jako warunku niezbędnego dla sprawnego poruszania się po współczesnym rynku pracy, naukę sporządzania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Natomiast psychomotywacyjne pomagają przełamać lęk przed zmianą i wzbudzić wiarę w możliwość odniesienia sukcesu na rynku pracy pomimo długiej przerwy.

Równolegle prowadzony jest trening rozwoju osobistego, który uzupełnia i rozszerza nabywane podczas zajęć z doradztwa zawodowego wiedzę i umiejętności o zagadnienia dotyczące podnoszenia samooceny, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej oraz sposobów rozwiązywania problemów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących.

Ostatni warsztat przeprowadzany jest w formie symulacji rozmów kwalifikacyjnych. Przeprowadzane z zaproszonym potencjalnym pracodawcą scenki są nagrywane (zakupioną specjalnie w tym celu kamerą)  i omawiane.

Obydwa szkolenia prowadzone są metodą warsztatową przez specjalistów – koordynatora klubu oraz psychologa lub pedagoga, służących pomocą także na konsultacjach indywidualnych.

W kolejnym etapie przygotowań do powrotu na rynek pracy uczestnicy KIS biorą udział w dowolnie wybranym kursie podnoszącym ich kwalifikacje zawodowe, opłacanym ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej (zasiłki celowe). Najpopularniejsze wśród uczestników są kursy języków obcych (angielski i niemiecki, po 50 godzin lekcyjnych), kurs dla opiekunów osób starszych oraz kurs pracownika ds. kadrowo-płacowych, kurs komputerowy, kurs kasy fiskalnej, kurs wizażu i stylizacji.

Opierając się o cztery wymienione wyżej wartości kluczowe dla funkcjonowania KIS, prowadzący starają się przez cały cykl szkoleniowy mobilizować uczestników do aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz do współpracy i dzielenia się doświadczeniami  związanymi z przezwyciężaniem problemów. Uczestnicy z własnej inicjatywy organizują spotkania związane ze świętami okolicznościowymi, które przybierają charakter mniej formalnych spotkań.  Naszym celem jest również pobudzenie bezrobotnych do uczestniczenia w życiu społecznym. W tym celu m.in. angażujemy podopieczne w działania na rzecz społeczności lokalnej poprzez udział w różnorodnego typu akcjach organizowanych przez KIS – jesienią 2006 roku były to obchody (w formie happeningu) 5 Dnia Solidarności z Chorymi na Schizofrenię  pod hasłem „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”oraz akcja poboru krwi organizowana w siedzibie OPS w ramach kampanii społecznej KREWNIACY. W tym roku planujemy po raz kolejny włączyć się w obydwie akcje.

Działania zatrudnieniowe

Dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji robót publicznych tylko osoby będące wcześniej uczestnikami Klubu Integracji Społecznej mogą zostać skierowane do pracy w ramach robót publicznych. W ramach działań zatrudnieniowych, utrzymujemy również stały kontakt z potencjalnymi pracodawcami i zbieramy informacje nt. aktualnych ofert pracy oraz, w miarę możliwości, organizujemy spotkania  uczestników Klubu z pracodawcami. Ponadto, opierając się na zasadzie współpracy i wymiany doświadczeń, uczestniczki na własną rękę wyszukują i wymieniają się informacjami mogącymi pomóc w znalezieniu pracy pozostałym Klubowiczkom.

Oferta skierowana do dzieci to przede wszystkim: